Leopold Stokowski: Making Music Matter

Leopold Stokowski: Making Music Matter

 

Follow

Lectures from 1998

PDF

[Introduction to symposium recording]

PDF

[Reminiscences of Leopold Stokowski], John de Lancie

PDF

[Reminiscences of Leopold Stokowski], Bernard Jacobson

PDF

[Reminiscences of Leopold Stokowski], Mason Jones

PDF

[Introduction to symposium], James Primosch

PDF

[Reminiscences of Leopold Stokowski], Sol Schoenbach

PDF

[Reminiscences of Leopold Stokowski], Howard Scott

PDF

[Reminiscences of Leopold Stokowski], Stewart Warkow